รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี2560
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กวัย 0-5 ปี ร่วมกับทาง รพ.สต. ประจำปี2560
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ร่วมกับ รพ.สต.ตลิ่งชัน ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
การจัดบริการการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2558
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี2558
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการอาหารจานด่วนราคาพิเศษและสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2558
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
เวทีประชาคมหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558


   
   
   
 
โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557


   
   
   
 
โครงการเสริมสร้างความปรองดองร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557


   
   
   
 
วันเฉลิมชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิก ประชาชน ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556