รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
 
  หัวข้อข่าว : กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
  รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ทุกวันที่ 2 ของเดือน

                       เวลา 13.00 น.   หมู่ที่ 1   ณ  วัดสามทอง

                                                 หมู่ที่ 2  ณ   ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่รุ่งธรรม

                                                 หมู่ที่ 3  ณ   ศาลารวมใจบ้านหนองศาลา

                                                 หมู่ที่ 4  ณ   ศษลาเอนกประสงค์บ้านหนองแห้

                                                 หมู่ที่ 5  ณ   วัดอินทร์เกษม

                                                 หมู่ที่ 6  ณ   สำนักสงฆ์สวนธรรมจักร

                                                 หมู่ที่ 7  ณ   วัดสระประทุม

                       -  กรณีเป็นวันเสาร์-อาทิตย์  ให้เลื่อนเป็นวันจันทร์
                       -  หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป   

วันที่และเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   
  [แนบไฟล์] :