รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ การผังเมือง
         แนวทางการพัฒนา
         1. ด้านการก่อสร้างและ ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ
         2. ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
         3. ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทานและแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
         4. ด้านการก่อสร้างและปรับปรุง ระบบประปา และแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
         5. ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงป้ายถนนและป้ายสถานที่
         6. ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
         7. ด้านการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้
         แนวทางการพัฒนา
         1. ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการยกระดับรายได้
         2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
         แนวทางการพัฒนา
         1. ด้านการจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์
         2. ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุขและการป้องกันควบคุมโรค
         3. ด้านการการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย 
         4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยว
         แนวทางการพัฒนา 
         1. ด้านการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
         2. ด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และการนันทนาการต่างๆ 
         3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         แนวทางการพัฒนา
         1. ด้านการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         2. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         3. ด้านการจัดการและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         แนวทางการพัฒนา
         1. ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา
         2. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการให้บริการ 
         แนวทางการพัฒนา
         1. ด้านการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป
         2. ด้านการพัฒนาบุคลากรของ อบต.
         3. ด้านการพัฒนารายได้ของ อบต.
         4. ด้านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
         5. ด้านการจัดหาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
         6. ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
         7. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจการของ อบต.8. ด้านการจัดเก็บข้อมูลและ
             เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร