รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
 
     
 
 

1. ด้านกายภาพ
         1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งอยู่ ณ ถนนสายอู่ยา-ดอนเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
                สุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 322
               (สายอู่ยา-ดอนเจดีย์) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ต่อมาตำบลตลิ่งชันได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
                ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30.8241 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 28,789 ไร่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับสนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
       สภาพภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและมีที่ดอนบางส่วนลักษณะพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวัออก

1.3 ลักษณะภุมิอากาศ   ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็นบ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 40.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔1 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ แต่อาจเกิด“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม ในเขตตำบลตลิ่งชันเคยมีการอุทกภัยในพื้นที่ ม.1,ม.2 และ ม.7 แต่ไม่ถึงกับรุนแรง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๕ องศา

1.4 ลักษณะของดิน โดยทั่วไปดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ไม่ค่อยอุ้มน้ำ

1.5
ลักษณะของน้ำ
      มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือ ลำน้ำท่าว้า ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 นอกจากนี้ก็มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง ( 7 หมู่บ้าน)
- คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 5 สาย
- สระน้ำ จำนวน 13 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม
      องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ไม่มีลักษณะเป็นป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
       องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มี 7 หมู่บ้าน มีผู้ปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2497 ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อปกครอง

ตำแหน่ง

1

บ้านสามทอง

นายวีรยุทธ์       วิหคมาตย์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

2

บ้านตลิ่งชัน

นายรุ่งธรรม        แก้วทิพย์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.2

3

บ้านหนองศาลา

นายบำรุง              ผลมุข

ผู้ใหญ่บ้าน ม.3

4

บ้านหนองแต้

นายเชิดชาย          คงมา

ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

5

บ้านระฆัง

นายสังวาลย์      จำปาเงิน

กำนันตำบล ม.5

6

บ้านหนองแดง

นายสุรพงษ์      รุ่งวารินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6

7

บ้านหนองบัว

นายวัชรินทร์      เกิดเอี่ยม

ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

3ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
       จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ตำบล ตลิ่งชัน มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น
       9,093 คน แยกเป็นชาย 4,424 คน หญิง 4,669 คน

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลตลิ่งชัน

หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่/ตรใกม

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวมประชากร (คน)

ความหนาแน่น
ประชากร/ตร.กม

1

บ้านสามทอง

4.0464

342

579

682

1,261

311.63

2

บ้านตลิ่งชัน

8.8912

364

611

659

1,270

142.83

3

บ้านหนองศาลา

4.7664

402

666

706

1,372

287.84

4

บ้านหนองแต้

4.7392

250

389

415

804

169.64

5

บ้านระฆังทอง

      1.80

540

924

919

1,843

1,023.88

6

บ้านหนองแดง       3.888

369

611

607

1,218

313.27

7

บ้านหนองบัว

4.0224

340

644

681

1,325

329.40

รวม

   32.1536

2,607

4,429

4,669

9,093

282.80


ที่มา  :    สำนักงานทะเบียนราษฎร  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 21  ตุลาคม  2559

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
        ข้อมูลของสถิติประชากร แยกเป็นช่วงอายุ ของเดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

ช่วงอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

เปอร์เซ็น

คน

เปอร์เซ็น

คน

เปอร์เซ็น

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

44

1.00

38

0.82

83

0.19

1 ปีเต็ม – 2 ปี

92

2.08

80

1.71

172

0.86

3 ปี เต็ม – 5 ปี

153

3.45

156

3.34

309

2.60

6 ปีเต็ม – 11 ปี

328

7.41

290

6.22

618

6.13

12 ปีเต็ม – 14 ปี

148

3.34

136

2.91

284

3.07

15 ปีเต็ม – 17 ปี

155

3.50

142

3.05

297

3.26

18 ปีเต็ม – 25 ปี

492

11.12

477

10.23

969

11.40

26 ปีเต็ม- 49 ปี

1,640

37.08

1,649

35.37

3,289

36.18

50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม

657

14.90

768

16.50

1,425

17.91

มากว่า  60 ปีเต็ม  ขึ้นไป

713

16.12

925

19.85

1,638

18.40

รวม

4,422

100.00

4,661 100.00

9,083

100.00

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  6 แห่ง ได้แก่
      1. โรงเรียนวัดสามทอง (หมู่ที่ 1)
      2. โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี (หมู่ที่ 1)
      3. โรงเรียนวัดสกุณปักษี (หมู่ที่ 2)
      4. โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี (หมู่ที่ 3)
      5. โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ (หมู่ที่ 5)
      6. โรงเรียนวัดสระประทุม (หมู่ที่ 7)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
-โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา (หมู่ที่ 5)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
      1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามทอง (หมู่ที่ 1)
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณนาคี (หมู่ที่ 1)
      3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองสุพรรณบุรี (หมู่ที่ 3)
      4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทร์ศรัทธาราษฎร์ (หมู่ที่ 5)
      5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระประทุม (หมู่ที่ 7)
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด จำนวน 6 แห่ง
      -วัดสามทอง (หมู่ที่ 1)
      -วัดสุวรรณนาคี (หมู่ที่ 1)
      -วัดอินทร์เกษม (หมู่ที่ 5)
      -วัดดอนกระรอก (หมู่ที่ 5)
      -วัดสระประทุม (หมู่ที่ 7)
      -วัดสุทัศนาราม (หมู่ที่ 4)
      - สำนักสงฆ์/อื่นๆ จำนวน 1 แห่ง
       -สำนักสงฆ์สวนธรรมจักร (หมู่ที่ 6)

    4.3 การสาธารณสุข  
          4.3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง
                    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอุด (หมู่ที่ 5)
                    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน (หมู่ที่ 1)
          4.3.2 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
          4.3.3 คลินิก จำนวน 2 แห่ง
          4.3.4 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 1      

   4.4 อาชญากรรม- ที่ทำการสายตรวจตำบล จำนวน 1 แห่ง

5. ระบบบริหารพื้นฐาน

           5.1 การคมนาคมขนส่ง    การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มี
                   โครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้
                   - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 322 (สายอู่ยา – ดอนเจดีย์) ผ่านตำบลตลิ่งชัน , ตำบลไร่รถ, ตำบลดอนเจดีย์
                   - ถนนลาดยางแอสฟัสต์ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 สาย
                   - ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 22 สาย                                          

5.2  การไฟฟ้า
        -  ไฟฟ้าเข้าถึงครบ                                      จำนวน  7  หมู่บ้าน
        -  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  100  ของประชากรทั้งหมดในตำบล

5.3  การประปา   ทุกหมู่บ้านทั้ง  7  หมู่บ้านมีน้ำประปาใช้
5.4  โทรศัพท์
        -  ชุมสายโทรศัพท์ย่อย                                 จำนวน   1  แห่ง
        -  เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่                       จำนวน   4  แห่ง
 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
       
-  ไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง จำนวน   -   แห่ง

6.  ระบบเศรษฐกิจ        

6.1 การเกษตร    ประชากรส่วนใหญ่กอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 90 อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด
     คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว และรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อครอบครัว
     เป็น 94,500.-บาท ต่อปี

6.2 การบริการ
       - ร้านจำหน่ายของชำ 55 แห่ง
       - โรงสีข้าว 1 แห่ง
       - ร้านตัดผม/เสริมสวย 7 แห่ง
       - ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
       - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3 แห่ง
       - ตลาดนัด 3 แห่ง
       - ลานตากข้าว 4 แห่ง
       - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง

6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
      
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีกลุ่มกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน ดังนี้
      1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน
      2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จำนวน 7 หมู่บ้าน
      3. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7 หมู่บ้าน
      4. กลุ่มอาชีพสตรี จำนวน 1 กลุ่ม