รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
 
     
 
 


นายพรชัย  จิวศิริตระกูล

ประธานสภา อบต.ตลิ่งชัน


นายประภาษ จันทร์นุกูลศิลป์

จ่าเอกสมพร มาโสมพันธ์

รองประธานสภา อบต.ตลิ่งชัน

เลขานุการสภา อบต.ตลิ่งชัน


นายปัง เปาเสน

นายเกษม เล้าสิทธิวรงค์

นายไพรัตน์ เรืองปานกัน

ส.อบต หมู่ที่1

ส.อบต หมู่ที่ 2

ส.อบต หมู่ที่ 3


นายสุชาติ วงษ์วิรัตน์

นายอวยชัย ทับทิมพลาย

นายวัฒนา คำวงษ์

ส.อบต หมู่ที่ 3

ส.อบต หมู่ที่ 4

ส.อบต หมู่ที่ 4


นายอำนวย นิ่มอนงค์

นายชาติชาย ชาวกงจักร์

นายเฉลียว เภาหิงษ์

ส.อบต หมู่ที่ 5

ส.อบต หมู่ที่ 5

ส.อบต หมู่ที่ 6


นายประภาษ จันทร์นุกูลศิลป์

นายมนตรี จอมแสง

นายสุวิทยื เมี่ยงแก

ส.อบต หมู่ที่ 6

ส.อบต หมู่ที่ 7

ส.อบต หมู่ที่ 7