รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ตารางและราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.4 148
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการดาดคูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 พื้นที่คลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑๘ ซ้าย ม.-อ. 150
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการดาดคูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6พื้นที่ถนนลาดยางสายบ้านหนองพันกง – บ้านหนองแต้ 148
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการดาดคูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 พื้นที่นางสะอาด เภาเสน 148
5 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำม.7พื้นที่ถนนลาดยางสายบ้านหนองพันกง-บ้านหนองแต้ (สพ.๓๐๐๗) 147
6 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางดาดคูน้ำคสล.ม.3 พื้นที่นายณรงค์ มาโสมพันธ์ 148
7 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเข้าบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 4 150
8 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการขยายถนน คสล.ม.5 149
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 7 สาย 149
10 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตม.5 จำนวน 2 สาย 150
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จำนวน 2 สาย 149
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 149
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 150
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 148
15 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.2 163
16 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 162
17 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำม.6 162
18 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่5 161
19 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำ 7 สาย 227
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำ 7 สาย 225