รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560(สอบราคา) 163
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 172
3 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 5 176
4 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดาดคอนกรีตคูน้ำ จำนวน 4 สาย 170
5 สอบราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำ หมู่ที่ 1 175
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 185
7 ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 19 สาย 196
8 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองบัว ม.7 196
9 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำ จำนวน 3 สาย 195
10 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว ม.7 207
11 ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา บ้านหนองพันกง ม.6 195
12 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูน้ำ จำนวน 4 สาย 215
13 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 217
14 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย 0
15 ประกาศ/ราคากลาง การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 216
16 ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 219
17 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 224
18 ประกาศ/ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย 248
19 ประกาศ/ราคากลาง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 211
20 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จะดำเนินการก่อสร้างถนน จำนว 268