รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
 
     
 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 30.8241 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 28,789  ไร่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งอยู่ ณ บริเวณหนองพันกง
ริมถนนสายอู่ยา-ดอนเจดีย์  หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ไปทางทิศเหนือ ตามทางหมายเลข 322 สายอู่ยา -ดอนเจดีย์ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.ไร่รถ  อ.ดอนเจดีย์ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.บ้านโข้ง  อ.อู่ทอง
 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ต.บ้านโพธิ์  อ.เมืองสุพรรณบุรี
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต.สนามคลี  อ.เมืองสุพรรณบุรี

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 32.1536 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,000 ไร่
มี 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านสามทอง
หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองศาลา
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแต้
หมู่ที่ 5 บ้านระฆัง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม การคมนาคมสะดวก โดยมีถนนเข้าถึงทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน  เชื่อมโยงทั้งตำบล

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น กล่าวคือ ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมฝ่ายใต้ พัดผ่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 
ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันเต็มทุกหมู่บ้าน ได้แก่

 หมู่ที่ 

บ้าน

 จำนวน
ครัวเรือน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวมประชากร (คน)

1

 บ้านสามทอง    

338

574

686

1,264

2

 บ้านตลิ่งชัน

363

612

655

1,267

3

 บ้านหนองศาลา

395

666

709

1,375

4

 บ้านหนองแต้

249

385

414

799

5

 บ้านระฆังทอง

534

926

923

1,849

6

 บ้านหนองแดง

366

614

607

1,221

7

 บ้านหนองบัว

338

648

679

1,327

 

รวม

2,583

4,429

4,673

9,102


ที่มา สำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพเศรษฐกิจ 

อาชีพ
อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎร คือ อาชีพเกษตรกรรม และรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง 
รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อครอบครัว เป็นเงิน 94,500.- บาท ต่อปี

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 - โรงสีข้าว

 จำนวน 

3

 แห่ง 

 - ปั๊มน้ำมัน

 จำนวน

2

 แห่ง

 - ร้านตัดผม

 จำนวน

7

 แห่ง

 - ลานตากข้าว 

 จำนวน

4

 แห่ง

 - ฟาร์ม

 จำนวน

8

 แห่ง

 - ร้านค้า

 จำนวน

 55

 แห่ง

 - ร้านเสริมสวย

 จำนวน

4

 แห่ง

 - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

 จำนวน

3

 แห่ง


การศึกษา

 - โรงเรียนประถมศึกษา

 จำนวน

 6  

 แห่ง 

 - โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน

1

แห่ง

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

5

แห่ง

 - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล       

จำนวน

1

แห่ง

 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ / ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน

จำนวน

1

แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 - วัด จำนวน 6 แห่ง
 - สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 1.วัดสามทอง (หมู่ที่ 1)
 2.วันสกุณปักษี (หมู่ที่ 2)
 3.วัดสุวรรรนาคี (หมู่ที่ 1 )
 4.วัดดอนกระรอก (หมู่ที่ 5)
 5. วัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์ (หมู่ที่ 5 )
 6.วัดสระประทุม (หมู่ที่ 7 )

สำนักสงฆ์/อื่นๆ
1.ศูนย์ปฎิบัตืธรรม วัดสุทัศเทพวราราม (หมู่ที่ 4 )
2.สำนักสงฆ์สวนธรรมจักร (หมู่ที่ 6 )


การสาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน 1 แห่ง
- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จำนวน 2 แห่ง
- สถานประกอบการรักษาโรคทั่วไป  จำนวน 2 แห่ง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ที่ทำการตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

การคมนาคม
 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร 1 สาย (ทางหลวงหมายเลข 322 สายอู่ยา - ดอนเจดีย์)
 
- ถนนลาดยางแอสฟัลต์ 18 สาย
 - ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  51  สาย
 - ถนนหินคลุก/ลูกรัง   96  สาย

การโทรคมนาคม
 
- ชุมสายโทรศัพท์ย่อย  1  แห่ง
 
- เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  4  แห่ง

การไฟฟ้า
 
- มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน เกือบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
- แม่น้ำ จำนวน 1 สาย (แม่น้ำท่าว้า)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 - สระเก็บน้ำ จำนวน  13 แห่ง
 - คลองส่งน้ำชลประทาน  จำนวน  5  สาย
 - ประปาหมู่บ้าน (7 หมู่บ้าน  จำนวน  17  แห่ง
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพืชผลการเกษตรทั่วไป

มวลชนจัดตั้ง
 
- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น
 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 93 คน
 
- อาสาสมัครตำรวจชุมชน (ตชต) จำนวน 10  คน

กองทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
 -
กองทุนหมู่บ้าน  7 หมู่บ้าน
 -
กองทุนสัจจะออมทรัพย์  7  หมู่บ้าน
 
- กองทุนอาชีพเกษตรกรรม  7  หมู่บ้าน
 
- กองทุนอาชีพสตรี  1  กลุ่ม