รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
 
     
 
 

สำนักงานปลัด

จ่าเอก สมพร   มาโสมพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

 

นางเนตรชนก   จันทร์ขุนทศ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายจักรกฤษณ์   ไตรยาลักษณ์

นายฉัตรมงคล   ราชลักษณ์

นางสาวอิสรา   สังข์วรรณ

นายปัญญา   เกตุประทุม

นักจัดการงานทั่วไป(ชำนาญการ)

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)

เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน)

นางเรียม   การะเวกโสม

นายพินิจ   พูลทะวงศ์

นายชินกรณ์   ศรแก้ว

นายปฏิญญา   เทพวงษ์

ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานขับเครื่องจักรขนาเบา(ภารกิจ)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(ภารกิจ)

พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ)

นายดุษฏี   พันธุ์มุข

นายองอาจ   โตวงษ์อ่วม

นายไพศาล   ภูมิพลับ

นางสาวณัฐพร   ทองอินพงษ์

พนักงานขับรถ

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป