รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 13
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง 11
3 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 10
5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2560-2562) 12
7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 16
8 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 15
9 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 14
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12
11 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13
13 เรื่องการใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปี 2559 16
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 12
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯตำแหน่งคนงานทั่วไป กองช่าง 79
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯตำแหน่งคนงานทั่วไป กองคลัง 54
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯตำแหน่งพนักงานขับรถ ส่วนสาธารณสุขฯ 57
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯตำแหน่งคนงานทั่วไป ส่วนสาธารณสุขฯ 17
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักงานปลัด 78
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯตำแหน่งพนักงานขับรถ สำนักงานปลัด 72