รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.ม.7จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ถนนลาดยางสาย บ้านหนองพันกง-บ้านหนองแต้ จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่สระน้ำสาธารณประโยชน์ 137
2 ตารางและราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตม.7 130
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเข้าบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ ๔ 150
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ 150
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต เสริมเหล็กคูน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ 152
6 ตารางและราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเข้าบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 4 150
7 ตารางและราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางน้ำ ค.ส.ล.จากพื้นที่นายณรงค์ แก่นเชื้อชัย ถึงพื้นที่ นางสาวดวงทิพย์ หัสดี หมู่ที่ 1 149
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจากคลองชลประทาน ๑๘ ซ้าย ม.-อ. ถึงพื้นที่นายสุชาติ พรหมศร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 149
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางน้ำ ค.ส.ล.จากพื้นที่นายณรงค์ แก่นเชื้อชัย ถึงพื้นที่ นางสาวดวงทิพย์ หัสดี หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 154
10 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจากคลองชลประทาน ๑๘ ซ้าย ม.-อ. ถึงพื้นที่นายสุชาติ พรหมศร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 148
11 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางน้ำ ค.ส.ล.จากพื้นที่นายณรงค์ แก่นเชื้อชัย ถึงพื้นที่ นางสาวดวงทิพย์ หัสดี หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 154
12 ตารางและราคากลางโครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำหมู่ที่ 3 พื้นที่คลองชลประทาน 18 ซ้าย ม.-อ. 274
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจากคลองชลประทาน 18 ซ้าย ม.-อ. ถึงพื้นที่นายสุชาติ พรหมศร หมู่ที่ 3 270
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางน้ำ ค.ส.ล.จากพื้นที่นายณรงค์ แก่นเชื้อชัย ถึงพื้นที่ นางสาวดวงทิพย์ หัสดี หมู่ที่ 1 271
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560(สอบราคา) 487
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 493
17 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 5 503
18 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดาดคอนกรีตคูน้ำ จำนวน 4 สาย 489
19 สอบราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำ หมู่ที่ 1 504
20 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 525