รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3 0
2 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 0
3 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปา หมูที่ 5 0
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม. 1,2,3,4,5และ ม.7, 0
5 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง 0
6 จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 7 รวมจำนวน 10 สาย 0
7 ก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 0
8 ขุดเจาะบ่อน้ำประปาบาดาล หมูที่ 4 0
9 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูน้ำ ค.ส.ล. ม.7, ม.3, ม.1และฝังท่อระบายน้ำ ม.1 0
10 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้เดิม หมู่ที่ 1 0
11 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุ (ชุดลูกข่าย) ความถี่ 420.200 MHz 0
12 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ 0
13 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 647
14 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลประปาบ้านสามทอง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 4 0
15 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0
หน้าแรก << ก่อนหน้า