webboard

โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท.
เรียน นายก, ประธานสภา, สมาชิกสภา, ปลัด,พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ระบบบริหารงานเบี้ยยังชีพ เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับช่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ (เบี้ยผู้สูงอายุ ,เบี้ยผู้พิการ,เบี้ยผู้ป่วย (AIDS)) ซึ่งต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งถ้าข้อมูลจำนวนน้อยๆ ก็จะไม่พบปัญหา แต่ถ้าข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก (หลายพัน) การทำงานจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บสูญหาย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย จัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนไม่เป็นระบบ อายุเปลี่ยน จำนวนเงินที่ได้รับเปลี่ยน (ต้องแก้ไขกันยาว) จะค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน พิมพ์รายงานประจำเดือนหรือทำรายงานสรุป แต่ละครั้งใช้เวลาเป็นวันๆ ระบบบริหารงานเบี้ยยังชีพ ถูกพัฒนามาเพื่อใช้เก็บข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบวงจร โดยสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 20,000 คน มีระบบคำนวณอายุตามปีงบประมาณ และระบบคำนวณเงินที่ผู้สูงอายุที่จะได้รับ ตามช่วงอายุ แบบอัตโนมัติ มีระบบค้นหาข้อมูลแบบอัฉริยะ พร้อมทั้งพิมพ์รายงาน และรายงานสรุป ที่ต้องใช้ประจำ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ระบบถูกออกแบบมเพื่อให้สามาถทำงานพร้อมๆ กันได้หลายเครื่อง(ไม่จำกัด) ทำให้สามารถแบ่งงานกันทำได้ และพิเศษสุด ยังสามารถใช้งานผ่าน Smart Phone และTabLet ได้ด้วย งานยากก็กลายเป็นงานง่ายๆ เมื่อใช้โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ เป็นผู้ช่วยท่าน **ระบบงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประกอบด้วย 1.1. ระบบทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย - จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ได้รับเบี้ยฯ ประกอบ ด้วยข้อมูลส่วนตัว(ตามทะเบียนบ้าน) - การรับเงิน-การโอนเงินเข้าบัญชี - ปักหมุดบ้านสำหรับออกเยี่ยม 1.2. ระบบการลงทะเบียนและยืนคำขอรับเงิน - จัดเก็บคำขอรับเบี้ยพร้อมหลักฐานการขอรับเงิน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน,สมุดบัญชีเงินฝาก และอื่นๆ ไว้ในรูปแบบไฟล์ภาพเข้าฐานข้อมูล ถ้าออกเอกสารสูญหาย สามารถนำเอกสารที่จัดเก็บมาใช้งานแทนได้ - นำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้พิมพ์ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย ได้ - ตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว 1.3. ระบบตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ย สามารถบันทึกรูปถ่ายหรือถ่ายหนังสือรับรองฯ เข้าระบบ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet 1.4. ระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - ระบบจ่ายเงินสด ใช้ระบบบาร์โค๊ด ในการบันทึกรับเงิน ทำให้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมพิมพ์รายชื่อผู้มารับเงินหรือยังไม่มารับเงินประจำเดือน - ระบบส่งเงินให้กับธนาคาร มีรูปแบบส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อโอนเงินให้กับผู้รับเบี้ย ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 1.5 ระบบบันทึกการสิ้นสุดการรับเบี้ย - รายละเอียดประกอบด้วย วันที่สิ้นสุด,ประเภท (ตาย,ย้ายออก,สละสิทธิ์) ไฟล์ภาพ,หมายเหตุสำหรับบันทึกหมายเหตุ เช่น ย้ายออกไปอยู่ที่ใด เป็นต้น 1.6. มีระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยหลากหลาย เช่น ตรวจสอบจากประเภทเบี้ยที่ได้รับ-จากชื่อ-จากนามสกุล-จากบ้านเลขที่-จากหมู่ที่ เป็นต้น 1.7. มีระบบรายงานทั้งแบบแสดงรายละเอียด แบบสรุป และ กราฟ -ระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลเดิมจากไฟล์ Excel -ระบบรองรับการปรับกลุ่มอายุตามปีงบประมาณ (อายุเปลี่ยน เงินเปลี่ยน อัตโนมัติ) -ระบบสามารถใช้งานผ่าน Windows, MAC , Smart Phone และ Tablet -ระบบรองรับการใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง ** รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม** ** โปรแกรมที่มีจำหน่าย * โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ เก็บข้อมูล ยานพาหนะ อย่างละเอียดพร้อมรูปถ่าย การเสียภาษีรถ -พรบ.ฯ -ประกันภัย เก็บประวัติการซ่อม ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติหน่วยงานที่เคยใช้ บันทึกรายรับ-รายจ่าย เช่นการเบิกค่าน้ำมัน การซ่อม การเบิกอะไหล่ ของ ยานพาหนะ ฯลฯ มีรายงานแบบแสดงรายละเอียด และสรุปอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับ ใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายของ ยานพาหนะ ทั้งระบบ ไม่ให้รั่วไหล และตรวจสอบง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้งานผ่าน Smart Phone และ Tablet ได้ มีระบบเตือน วันที่ต้อง เสียภาษีรถ -พรบ.-ประกันภัย คำนวณอายุการใช้งานของ ยานพาหนะ อัตโนมัติ (แสดง ปี-เดือน-วัน) , แสดงสถานะการใช้รถ ณ เวลาปัจจุบัน เช่น ใช้งานอยู่ -ซ่อม-จำหน่าย ** ประกอบด้วย ระบบรถ + รายรับ-รายจ่าย + จองรถ ** *รายละเอียดของระบบควบคุมยานพาหนะ* -ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 40,000 รายการ -สามารถใช้งานแบบเครื่องส่วนตัว หรือใช้งานพร้อมกันได้ ผ่านระบบ LAN ,Wireless และอินเตอร์เน็ท * -เรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน Web Browser (Google Chrome,Mozilla Firefox,IE,etc) -ใช้งานร่วมกับ Smart Phone และ Tablet ได้ (เหมาะสำหรับผู้บริหาร) -รายงานเป็น PDF ไฟล์พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วยอย่างง่ายดาย -มีระบบการเข้าถึงข้อมูล (Login) เพื่อเข้าสู่ระบบ -มีระบบสำรองข้อมูล (BackUp Database) -มีระบบนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งาน (Restore Database) -สามารถกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้ ทุกเมนู อย่างละเอียด **คุณสมบัติของโปรแกรมดูเพิ่มเติมได้ที่ www.delsnet.co.th บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เว็บไซด์ www.delsnet.co.th Email: info@delsnet.co.th , delsnet_xe2@hotmail.com โทร.086-981-7231  
 
ip [124.122.214.84]  จากคุณ::. โปรแกรมเบี้ยยังชีพ www.delsnet.co.th  วันที่  06 ก.พ. 57 เวลา 21:05:32 น.
 

 


cai123 08.11

basketball shoes

coach factory outlet

asics outlet

mariners jerseys

coach outlet store online

michael kors outlet online

kate spade purses

mont blanc pens

michael kors handbags

vans outlet

pandora jewelry

prada shoes

kate spade outlet online

louboutin shoes

ugg shoes

canada goose outlet store

air max 87

christian louboutin sale

abercrombie kids

tory burch outlet online

retro 11

louis vuitton factory outlet

nike huarache shoes

pandora charms outlet

yeezy shoes

discount oakley sunglasses

coach outlet online

coach factory outlet

dr martens boots

mlb jerseys wholesale

coach outlet online

fitflop sandals

toms outlet store

birkenstock outlet store

nike cortez classic

supreme uk

angels jerseys

nike zoom

ralph lauren sale clearance uk

rolex replica watches

coach factory outlet online

timberland outlet

hermes bag

adidas superstar shoes

tiffany outlet

coach factory outlet

uggs outlet

coach factory outlet online

coach outlet online

coach outlet

adidas outlet online

moncler sale

kate spade outlet online

canada goose jacket

cheap oakley sunglasses

dr martens boots

michael kors outlet clearance

blue jays jerseys

kyrie 4

nike air max 97

coach outlet online

ralph lauren

adidas stan smith

michael kors outlet store

diamondbacks jerseys

nike react shoes

skechers outlet

louis vuitton outlet online

jordan shoes for sale

nike outlet store

ray ban sunglasses outlet

christian louboutin shoes

mulberry

asics outlet store

braves jerseys

pandora jewelry

fake rolex

ralph lauren uk

fitflops sale

air jordan shoes

adidas nmd r1

uggs outlet

kate spade handbags

moncler jacket

longchamp outlet

adidas nmd runner

fitflop shoes

nike shoes

air jordans

ralph lauren outlet online

pandora outlet store

timberland shoes

pandora rings

birkenstock sale

pirates jerseys

pandora charms sale

fendi handbags

kate spade purses

nike outlet store online

oakley sunglasses outlet

ralph lauren outlet online

fitflops sale clearance

astros jerseys

adidas store

coach outlet online

coach outlet online

tory burch outlet online

rangers jersey

nike outlet

pandora charms

coach outlet store online

birkenstock sandals

ralph lauren outlet online

coach outlet canada

fitflop sandals

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

cheap jordan shoes

white sox jerseys

ugg outlet store

durant shoes

pandora charms

pandora charms sale

canada goose

pandora charms sale clearance

rockies jerseys

adidas shoes

michael kors handbags

nfl jerseys

adidas yeezy boost 350

coach factory outlet online

adidas outlet online

canada goose jackets

adidas outlet

cheap oakley sunglasses

swarovski outlet

air max

air jordan retro

nike air max 90

supreme clothing

louis vuitton outlet

birkenstock outlet online

coach outlet online

kobe shoes

ecco outlet

moncler

polo ralph lauren outlet

fitflops sale clearance

kate spade outlet store

salvatore ferragamo

nike air max 2019

ralph lauren sale

valentino outlet

michael kors outlet

canada goose

cheap jordans free shipping

pandora jewelry outlet

philipp plein

birkenstock outlet

cheap air jordans

air max shoes

ugg sale

michael kors canada

cheap oakley sunglasses

prada outlet online

coach factory outlet online

pandora jewelry store

red bottom

mulberry outlet uk

birkenstock outlet

jimmy choo outlet

athletics jerseys

pandora charms sale clearance

moncler sale

coach outlet store online

kate spade handbags

adidas ultra boost

nike shoes outlet

kate spade outlet online

polo ralph lauren outlet

pandora charms

supra for sale

philipp plein outlet

nike outlet online

ralph lauren outlet online

nike dunks

mulberry handbags

tory burch handbags

marlins jerseys

hermes outlet

coach outlet online

coach factory outlet

kate spade outlet online

pandora jewelry

cheap jordans

ferragamo outlet

nba jerseys cheap

pandora jewelry

ugg outlet store

kate spade outlet

coach outlet store

ugg boots outlet

ugg outlet online

timberland boots

nike zoom shoes

hermes bags

nmd adidas

coach factory outlet online

timberland shoes

michael kors outlet store

coach outlet store online clearance

ralph lauren sale

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet

mlb jerseys cheap

ugg outlet online

pandora charms outlet

fred perry polo shirts

michael kors

mont blanc pen

michael kors

ralph lauren uk

ugg boots

canada goose coats

salomon outlet

adidas outlet online

coach outlet online

michael kors outlet store

mulberry uk

pg 2 shoes

pandora charms outlet

fred perry outlet

hermes handbags

polo ralph lauren outlet online

toms outlet online

michael kors outlet online

moncler jackets

fitflops uk

nike tessen

kate spade outlet online

birkenstock outlet store

jordan shoes

ferragamo shoes

cheap air jordans

michael kors outlet store

supreme shirts

coach outlet online

yeezy boost 350

christian louboutin shoes

nike running shoes

coach outlet online

nike air max 2018

fitflop uk

canada goose parka

pandora outlet

ray ban sunglasses outlet

pandora jewelry outlet

coach outlet online

adidas yeezy boost

cheap jordan shoes

coach outlet store

polo ralph lauren outlet

air max 1

michael kors outlet clearance

tory burch outlet store

coach outlet store online

coach factorty outlet online

coach factory outlet online

canada goose jackets

ugg boots

tiffany and co outlet

coach factory outlet

mlb jerseys

air more uptempo

michael kors outlet online

coach factory outlet online

air max shoes

red bottoms

louboutin shoes

coach factory outlet online

michael kors outlet store

indians jerseys

kobe shoes

kate spade handbags

moncler outlet online

pandora jewelry

longchamp outlet

devil rays jerseys

nike outlet online

louboutin outlet

mbt

brewers jerseys

dodgers jerseys

cheap jordan shoes

swarovski crystal

louis vuitton outlet store

yeezy boost

underarmour outlet

air max outlet

pandora jewelry outlet

salvatore ferragamo outlet

adidas nmd r1

nike free 3.0

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

nike sneakers

salvatore ferragamo shoes

nfl jerseys

cheap jordans

coach factorty outlet online

canada goose

adidas campus shoes

converse outlet

louis vuitton factory outlet

cheap ray ban sunglasses

adidas outlet store

michael kors bags

ecco shoes for women

gucci outlet online

ralph lauren outlet

adidas shoes

louis vuitton handbags

converse all star

canada goose outlet

timberland outlet

birkenstock shoes

jordans

converse shoes

jimmy choo shoes

ugg boots sale

oakley sunglasses outlet

coach outlet store online

ray bans

coach outlet online

supreme shirts

lacoste polo shirts

burberry outlet store

uggs outlet

fitflops sale

adidas outlet store

ugg boots

moncler coats

polo ralph lauren outlet online

padres jerseys

pandora charms outlet

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

canada goose jackets

yeezy shoes

supra for sale

nike air max 97

nike outlet store

kate spade handbags

pandora outlet

christian louboutin sale

ugg canada

canada goose jackets

adidas nmd r1

coach factory outlet

coach outlet store online

birkin handbags

christian louboutin shoes

toms shoes

nike shox shoes

pandora charms

ecco shoes

birkenstock shoes outlet

nike cortez classic

ralph lauren sale clearance uk

adidas yeezy

kate spade handbag

air max 95

cheap air max

coach outlet

reds jerseys

coach outlet online

michael kors outlet clearance

yeezy shoes

ralph lauren uk

pandora charms sale

adidas yeezy shoes

city royals jerseys

cheap nike shoes

reebok outlet

kate spade bags

yeezy shoes

air max 90

ralph lauren outlet online

pandora charms outlet

salvatore ferragamo outlet

rolex replica watches for sale

salvatore ferragamo shoes

air more money

kate spade outlet

moncler outlet online

nba jerseys wholesale

coach factory outlet online

cheap ray ban sunglasses

louis vuitton outlet online

ecco outlet

hermens

nike free 5.0

mlb jerseys cheap

coach factory outlet online

adidas originals

air max

coach outlet online

dansko shoes

pandora canada

longchamp outlet online

tiffany and co jewelry

birkenstock uk

yeezy boost 350

polo outlet online

orioles jerseys

pandora sale clearance

lebron james shoes

adidas yeezy

ray ban sunglasses discount

cheap jordan shoes

nike outlet store

twins jerseys

hermes bags

canada goose coats

timberland outlet

kate spade handbags

coach factory outlet

coach factorty outlet store

canada goose jackets

cheap jordan shoes

nike shoes

cheap jordans for sale

jimmy choo

fitflops sale

ralph lauren

harden vol 1

ysl handbags

ecco outlet

pandora charms sale clearance

jordan shoes

ysl outlet

pandora charms outlet

timberland shoes

discount oakley sunglasses

new balance outlet store

coach factorty outlet store

michael kors outlet clearance

coach factory outlet online

cartier watches

louis vuitton outlet

michael kors outlet store

yeezy boost 350

cheap jordan shoes

moncler coats

kate spade outlet online

vans outlet store

nike sneakers

cheap nfl jerseys wholesale

discount oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

canada goose sale

kate spade outlet online

cheap ray ban sunglasses

cheap jordan shoes

coach factory outlet online

nike huarache shoes

nike air presto

ugg outlet store

timberland boots outlet

ronaldo jerseys

ugg outlet

mets jerseys

adidas sneakers

adidas superstars

dr martens

kate spade outlet

polo ralph lauren outlet

coach outlet online

kate spade bags

michael kors outlet online

columbia outlet

christian louboutin shoes

red bottom heels

michael kors outlet clearance

canada goose sale

ray ban glasses

michael kors outlet

polo ralph lauren

new balance outlet

longchamp

nike outlet

cheap air jordans

rolex replica watches

coach factory outlet online

ralph lauren uk

columbia shoes

nike air max zero

christian louboutin shoes

nike air max 2018

adidas yeezy boost

louboutin outlet

cai123 08.11

โดยคุณ cai123 (209.160.124.223) [ 10 ส.ค. 61 เวลา 21:30:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2


pakan penerapan produk palsu, meskipun pemalsuan Agen Atap Spandek Agen Atap Spandek Distributor baja ringan Agen Bondek Cor Distributor Plat besi plat kapal undangan pernikahan aneh Jual Jual Besi Siku Baja Harga Besi Wf Baja Agen sch 40 Jual besi beton jcac Pabrik Atap Spandek Pabrik Atap Spandek Distributor bondek Pabrik Bondek Cor Distributor besi h beam baja undangan pernikahan mewah Jual Besi Unp Baja Profil Kanal Pabrik Besi Wf Baja Pabrik sch 40 Jual besi beton interworld steel is Distributor Bondek Cor Distributor Bondek Cor Distributor Plat kapal besi baja bki krakatau steel Distributor Welded Beam Distributor besi cnp undangan pernikahan cute Jual Besi Cnp Profil Baja Gording Distributor Plat Besi Baja Distributor besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton gunung garuda Harga Bondek Cor Harga Bondek Cor Distributor besi siku Harga Welded Beam www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan online Jual Besi Hollow Supplier Plat Besi Baja Harga besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton delcoprima Jual Bondek Cor Jual Bondek Cor Distributor pipa besi baja sch 40 sch 80 Jual Welded Beam Jual besi Wf Baja undangan pernikahan buatan sendiri Jual Wiremesh Agen Plat Besi Baja Jual besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton cakra steel cs Supplier Bondek Cor Supplier Bondek Cor Distributor Plat besi Supplier Welded Beam Jual bondek undangan pernikahan artis Jual Besi Pipa Baja Schedule 80 Toko Plat Besi Baja Supplier besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton bjku Toko Bondek Cor Toko Bondek Cor Distributor besi h beam Toko Welded Beam Jual wiremesh undangan pernikahan anti mainstream Jual Besi Pipa Baja Schedule 40 Jual Plat Besi Baja Toko besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton Sni Ulir Polos Agen Bondek Cor Agen Bondek Cor Distributor besi wf Agen Welded Beam Jual pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan amplop Jual Pipa Besi Hitam Medium Harga Plat Besi Baja Agen besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton ais Pabrik Bondek Cor Pabrik Bondek Cor Distributor wiremesh Pabrik Welded Beam Jual besi hollow undangan pernikahan mewah Jual Besi Wf Pabrik Plat Besi Baja Pabrik besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton Distributor Welded Beam Distributor Welded Beam Distributor besi unp Distributor Besi Beton Jual besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan anime Jual Besi H beam Distributor Besi H beam Baja Distributor Plat Bordes jasa konstruksi baja Harga Welded Beam Harga Welded Beam Distributor besi cnp Harga Besi Beton Jual besi wf baja undangan pernikahan elegan Jual Besi Beton Supplier Besi H beam Baja Harga Plat Bordes www.pusatbesibaja.co.id Jual Welded Beam sewa villa puncak Jual Welded Beam Distributor besi hollow Jual Besi Beton Jual besi unp undangan pernikahan contoh www.sentrabesibaja.com Agen Besi H beam Baja Jual Plat Bordes www.pusatbesibaja.com Supplier Welded Beam Supplier Welded Beam Distributor besi beton Sni Ulir Polos Supplier Besi Beton Jual besi siku undangan pernikahan yang unik Harga Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Toko Besi H beam Baja Supplier Plat Bordes www.jualbesibajamurah.com Toko Welded Beam Toko Welded Beam ironsteelcenter.com Toko Besi Beton Jual Plat besi plat kapal undangan pernikahan amplop Harga Bondek Cor Jual Besi H beam Baja Toko Plat Bordes harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen Welded Beam Agen Welded Beam Jual stainless steel Agen Besi Beton Jual besi h beam baja undangan pernikahan unik dan murah Harga Atap Spandek Sni Harga Besi H beam Baja Agen Plat Bordes harga besi beton sii Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka Jaket Parka Jaket Parka undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 4
โดยคุณ fatihin (118.96.213.147) [ 09 ต.ค. 60 เวลา 12:27:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

 


ตอบคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ความคิดเห็น
โดย
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ