หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตลิ่งชัน
นายสังวาลย์ จำปาเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
''มุ่งให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
โดยการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน บนพื้นฐานของความพอเพียง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความมั่นคงในประชาคมอาเซียน''

วิสัยทัศน์ อบต.ตลิ่งชัน

ส่งเสริมการศึกษาในตำบลอย่างทั่วถึง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอุด
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
 

 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 607 
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 317  
ติดตามแผนสี่ปี (61)รอบ 2 [ 20 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 356  
 
สพ 0023.5/ว 15426 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 15424 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 15423 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 2380 สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565.pdf  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/15394 ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำ ผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15393 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
สพ.0023.5/ว15231 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 15195 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว15190 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว2363 การจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว14889 แจ้งโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ. มิ.ย.65  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว14888 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ.มิ.ย..65  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว14885 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่6/2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 15078 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 15081 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 15077 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/15075 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 15076 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 15054 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร Inclusive Rural Development  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14972 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑  [ 8 ส.ค. 2565 ]  
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 

 
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (10 มิ.ย. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 0  
ท่อประปาแตก (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 63  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
แผนที่ดาวเทียม
GOOGLE MAP
 
บริการประชาชน
SERVICE GUIDE
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
สายตรงปลัด
086-3532923
 
 
 
 

สำรวจความคิกเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
   
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทร์ศรัทธาราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กสามทอง
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-7967

 
  จำนวนผู้เข้าชม 10,109,160 เริ่มนับ 13 พ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ตลิ่งชัน

facebook
อบต.ตลิ่งชัน
อบต.ตลิ่งชัน