หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มาเป็นกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  2. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดง ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  หน่วยที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูล
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล ที่สำคัญได้ตามกรอบระยะเวลา
  1. มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่ได้อย่างถูกต้อง ครบทุกด้านเป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง และผ่านการรับรองความถูกต้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
  หน่วยที่ 3 การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
8. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
  2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
  4. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
  2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
  4. ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัด
  5. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หน่วยที่ 4 การบริการประชาชน
10. การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
  1. การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสามารถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง (เป็นที่ยอมรับได้)
  2. แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
  3. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมอินเทอร์เน็ต
  4. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ
11. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น
  2. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดมุมอินเทอร์เน็ต
  3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
  4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางลงใน เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/Facebook/Line
12. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)
  1. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
  2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
  3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
  5. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หน่วยที่ 5 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
13. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
  3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี
14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่ หลักเกณฑ์ฯ กำหนด
  1. ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กรณีมีตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)
  2. คำสั่งมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)
  3. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  4. รายงานผลการตรวจสอบ
15. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
  1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  4. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
  หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
  1. มีหนังสือ/เอกสารเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
  2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการที่เป็นปัจจุบัน
  3. มีเอกสารการลงนามของผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคนที่เป็นปัจจุบัน
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-7967

 
  จำนวนผู้เข้าชม 9,301,498 เริ่มนับ 13 พ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10