หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
72. กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มีวงเงิน เกินห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ในเว็บไซต์อย่างน้อย 2 เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (จากแหล่งเงินทุกประเภท)
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
  3. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  4. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
  5. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
73. การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้าง
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  3. เอกสารที่ได้รับการเห็นชอบราคากลางจากผู้บริหารท้องถิ่น
  หน่วยที่ 4 การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน
74. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  1. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2563 จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
  2. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน
75. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส และเบิกจ่ายเงิน 3 หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน)
  รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
76. การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  1. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
  2. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
77. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
  1. ใบตรวจรับพัสดุ
  2. ใบตรวจรับงาน
  3. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
78. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่รวมเงินกัน)
79. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. ตรวจสอบในระบบ e-Plan
80. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2563
  2. ตรวจสอบในระบบ e-Plan
81. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย
  บันทึกเสนอรายงานการเงินประจำเดือน
82. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
  1. รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
  2. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข คำชี้แจงงบประมาณจากจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงาน การโอนงบประมาณ > ประจำปี และที่เมนู ระบบงบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย > ประจำปี เปรียบเทียบกับเอกสารการอนุมัติการโอนงบประมาณ
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-7967

 
  จำนวนผู้เข้าชม 9,301,192 เริ่มนับ 13 พ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10