หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
 
ชาวบ้านในตำบลตลิ่งชัน มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎร คือ อาชีพเกษตรกรรม และรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม